KATEGORİLER
    Felsefe Dizisi
    Atatürkçü Düşünce
    AB ve Türkiye Dizisi
    Psikoloji ve Din Dizisi
    Sosyoloji-Siyaset-
    İletişim Dizisi
    Edebiyat Dizisi
    Osmanlı Klasikleri
    Gençlik ve Çocuk Dizisi
    Süreli Yayınlar
    SAM YAYINLARI
    TÜRK-YAY
    SİYAH KALEM
    Tarih
 
 HABERLER
Bilge tarihçi Aksun vefat etti

Füsun Akatlı yaşamını yitirdi

Güle Güle Ahmet Abi

20. YILIMIZI KUTLUYORUZ

Terör ve Toplum

Bedir Ashâbı'nın Fazileti (ashab-ı bedir) yayınlandı

22 Temmuz çıktı

 YENİ ÇIKANLAR
  SOSYOLOJİK UNSURLARIN DIŞ POLİTİKAYA ETKİSİ
  ULUSLARARASI SİSTEMİN, SİYASAL KÜLTÜRÜN VE REJİMİN/DEVLET YAPISININ DIŞ POLİTİKAYA ETKİLERİ: İRAN, MISIR, SUUDİ ARABİSTAN, TÜRKİYE
  Gönül Işığı
  RUSYA’DA TÜRK TARİHİ İLE İLGİLİ YAYINLANAN ESERLER KAYNAKÇASI
  Kültürlerarası Felsefeye Giriş
  TÜRKİYE’NİN ÇATIŞMA BÖLGELERİNE YÖNELİK DIŞ POLİTİKASININ ANALİZİ


 MAKALELER
  GÜNDOĞAN YAYINLARI FİYAT LİSTESİ (mart/2018)
  Modern Sosyoloji Kuramları üzerine
  Terör ve Toplum”un yazarı Prof. Dr. Zafer Cirhinlioğlu ile söyleşi;
  Din, Demokrasi ve İlim
  Ordu, felsefe ve Milliyetçilik
  Türk İstanbul 1
  Kızıl - Elma'nın Çürüyüşü


 FIRSAT REYONU
REYONDAKİ FIRSAT ÜRÜNLERİNİ GÖRMEK, İNDİRİM VE TAKSİT SEÇENEKLERİNDEN FAYDALANMAK İÇİN TIKLAYIN.
E-Posta Üyeliği

Adı Soyadı

E-Posta Adresiniz 

SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ÜZERİNE
SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ÜZERİNE
3. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ:
UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ, İŞBİRLİĞİ VE DEMOKRATİKLEŞME

Konferans Bildirileri Tam Metinleri

15-17 Ekim 2012
Sakarya Üniversitesi / Adapazarı

EDİTÖRLER
Yıldırım TURAN / Alâeddin YALÇINKAYA / Ertan EFEGİL

YARDIMCI EDİTÖRLER
Fahriye KESKİN / İdris TURAN

Genişletilmiş Karadeniz Bölgesi, Soğuk Savaş sonrası dönemde hem dünya siyasetinde hem de bölgesel politikalarda her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır.
Bir yandan Genişletilmiş Karadeniz Bölgesi, hem petrol ve doğal gaz üreten ülkelere hem de bu kaynaklara yoğun bir şekilde ihtiyaç duyan devletlere komşudur. Bu nedenle bölge, enerji nakil hatlarının kesiştiği bir coğrafi konuma sahiptir.
Aynı zamanda yoğun ve kalabalık nüfusuyla, dünya ekonomisinde üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir pazar konumundadır. Bölgenin, Avrupa Birliği, Ortadoğu ve Orta Asya pazarlarına da komşu olması, bölgeye daha dazla jeo-ekonomik bir güç sunmaktadır.
Ayrıca bölge, jeo-stratejik açıdan dünya siyasetinin neredeyse tam merkezi konumunda yer almaktadır. Özellikle Rusya ve ABD gibi güçlü devletler, bölge üzerinde etkilerini yeniden inşa etmeye çalışırken, kendilerine “sadık” müttefikler edinme çabası içerisindedir.
Fakat diğer taraftan bölge, çeşitli alanlarda dünya siyasetine olumsuz etkilerde bulunmaktadır. Öncelikle bölge, dondurulmuş çatışmalar nedeniyle, dünya güvenliğini tehdit etme potansiyelini bünyesinde taşımaktadır. Hatırlanacağı üzere, 2008 yılında Gürcistan konusunda iki büyük devlet az daha silahlı çatışmaya gireceklerdi.
Ayrıca bölge ülkeleri arasında, Avrupa Birliği’nin aksine, çok fazla ortak nokta bulunmamaktadır. Bölge ülkeleri, dini, kültürel, tarihsel ve etnik bakımdan çeşitli farklılıklar içermektedir. Bu da, bölgesel işbirliği girişimlerinin hayata geçirilmesine yönelik atılan adımları boşa çıkarmaktadır.
Bölgenin bu jeo-stratejik, jeo-kültürel ve jeo-ekonomik önemini göz önünde bulunduran Sakarya Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü, 15 – 17 Ekim 2012 tarihleri arasında, Üçüncü Mavi Karadeniz Uluslararası Kongresi’ni düzenlemiştir. Sorun Çözümü, İşbirliği Arayışları ve Demokratikleşme kavramları, Kongrenin ana temaları olarak seçilmiştir.
Kongrenin temel amacı, Genişletilmiş Karadeniz jeopolitiği ve bu jeopolitik alana komşu Avrupa Birliği, Orta Asya ve Ortadoğu üzerine akademik çalışmalar ortaya koyan uzmanları bir araya getirmektir. Kongrenin temel konu başlıkları da şunlardır: Dünya ve bölge siyasetinde Karadeniz Jeopolitiğinin konumu, sorun çözümü ve barış girişimleri, uluslararası ve bölgesel örgütlerin faaliyetleri, Avrupa Birliği’nin bölgesel politikası, Türkiye, Rusya, ABD, AB ve NATO’nun Avrasya üzerine yaklaşımları, dondurulmuş bölgesel sorunlar, ekonomik sıkıntılar ve işbirliği arayışları, enerji güvenliği ve Ortadoğu’daki gelişmeler.
Kongrede, otuza yakın bildiri sunulmuştur. Elinizdeki Kongre Bildirileri Kitabında, sunulan bildirilerin tam metinleri yer almaktadır. Her bir metin, editörler ve yardımcı editörler tarafından incelenmiş ve bu sayede hakemlik kurumu işletilmiştir.
Kongre’de sunulan bildiriler, altı bölüm başlığı altında yeniden organize edilmiştir.
İlk bölümde sunulan bildiriler, Karadeniz Havzası’nın jeopolitik önemi, bölge siyasetinde etki kurmak isteyen devletlerarasında yaşanan jeo-stratejik rekabet, Rusya’nın bölge politikası, Türkiye-Rusya ilişkileri ve Türk Dış Politikasında değişim gibi konuları ele almaktadır.
İkinci Bölüm, tümüyle Karadeniz bölgesindeki güvenlik ve bölgesel sorunlar konularına odaklanmaktadır. Öncelikle yazarlar, Karadeniz’in AB güvenliği içerisindeki önemini ve bölgedeki din, kimlik, kültür, sosyal değişim ve azınlık politikalarını incelemektedir.
Üçüncü bölümde, Karadeniz havzasındaki ekonomik ilişkiler ve enerji güvenliği konuları irdelenmektedir. Bu bölümde, yazarlar, bölgede yatırım yapmanın zorlukları, küresel finans krizinin bölge ekonomisine etkileri ve Azerbaycan’ın dünya enerji sektöründeki önemi üzerinde durmuşlardır.
Dördüncü bölümde, Avrupa Birliği’nin Karadeniz’e yönelik yaklaşımları incelenmektedir. Bu bölümde şu başlıklar analiz edilmektedir: AB’nin İyi Komşuluk Politikası, Avrupa’da bütünleşme sorunu, Birliğin Azerbaycan ile ilişkileri ve Türkiye’de Birliğe yönelik tutumlar.
Beşinci Bölüm, Ortadoğu’daki gelişmelere ayrılmıştır. Bu bölümde yazarlar, Arap Baharı, Suriye sorunu, Türkiye ve ABD’nin Ortadoğu politikaları, Filistin sorunu ve Kıbrıs meselesi konularını incelemektedir.
Son bölümde ise, bölgenin eğitim sorunları, göç siyaseti ve çevresel konular ele alınmaktadır.

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM I
KARADENİZ HAVZASINDA STRATEJİK REKABET

Mutual Check and Balance in the Black Sea
Giray ERGİN 13
Past, Present and Future of Multi-Lateral Alliances in
the Black Sea Region
Jatider KHANNA 19
The “Russian Question” and the Moscow’s Strategy toward
the Black Sea Region
Burçin CANAR 25
Impacts of the Russian-Turkish Relations on Black Sea Basin
Nina BELYAKOVA 33
11 Eylül Sonrası Büyük Devletlerin Karadeniz’de Etkinlik
Çabaları ve Yeni Güç Dengeleri
Giray SAYNUR BOZKURT 39
Yeni Büyük Oyun'da "Batı'nın İki Ötekisi" olarak Türkiye ve
Rusya'nın Avrasya'da İşbirliği Arayışları
Mehmet Seyfettin EROL 49
Rusya Federasyonu'nun Sovyet Ardılı Bölgeleri Algılayışı:
Avrasyacılık Stratejisi ve Rus Dış Politikası
Efe ÇAMAN - Kenan DAĞCI 63
Türk Dış Politikasında Değişim
Ali AYATA - Gökberk YÜCEL 75
Oryantalist Yaklaşıma Karşı Yeni Bir Düşünce
Geleneği Oluşturulabilir mi?
Osman ÖZKUL 87
BÖLÜM II
KARADENİZ’DE GÜVENLİK VE BÖLGESEL SORUNLAR

Security in the Black Sea Region: An Emerging Hub in European Security
Elena ANDREEVSKA 97
Religion, Identity, Culture, Social Change and Minority Politics
in the Black Sea Region
Rejane Pinto COSTA - Saffet AKKAYA 107
Karadeniz Politikalarında Anahtar Bölge: Kırım
Alâeddin YALÇINKAYA 117
Analysis of the 2008 Russia-Georgia Conflict and Its Implications
Uğur Baran HANAĞASI 127
Soğuk Savaş Sonrası Milliyetçiliğin Güvenlik Politikalarına Etkisi:
Türkiye Örneği
Yusuf Ziya BÖLÜKBAŞI 135

BÖLÜM III
KARADENİZ HAVZASINDA EKONOMİK İLİŞKİLER
VE ENERJİ GÜVENLİĞİ

Black Sea Region – A Black-Box for Business? Drivers and
Barriers for Market Entry in the Black Sea Region Evidence from
Austrian Enterprises
Johannes LEITNER - Ewa Martyna DAVID - Hannes MEISSNER 151
Küresel Krizin Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)
Üyelerine Etkileri
Fatih KONUR – Cengizhan YILDIRIM 173
Küresel Enerji Güvenliğinde Azerbaycan’ın Artan Önemi
Mürteza HASANOĞLU - Asim MEMMEDOV 185

BÖLÜM IV
AVRUPA BİRLİĞİ VE KARADENİZ

Europe and the Black Sea Region: A Critical Analysis of
the European Neighbourhood Policy
Gerd MORGENTHALER 199
Is the Division between Centre and Periphery of
European Integration Inevitable?
Artur NIEDŹWIECKI 207
Avrupa-Atlantik Kurumlara Entegrasyon Çerçevesinde
Azerbaycan Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) İlişkileri
Elchin AHMEDOV 223
Euroscepticism in Turkish Political Life: The Friction between Turkish Nationalists and the EU-Supporters
Muhammed Bülent EVSEN 233

BÖLÜM V
ORTADOĞU’DAKİ GELİŞMELER

Ortadoğu’da Değişim Rüzgârları: Tunus, Mısır, Libya Örneğinden Sonra Suriye’deki Gelişmelerin Analizi
Murat ERCAN 249
Suriye Krizinin Uluslararası Siyasetteki Yansıması
İdris TURAN 261
Türkiye, ABD ve Ortadoğu: Görüşlerdeki Ayrılıklar Derinleşir mi?
Ertan EFEGİL – İrfan Kaya ÜLGER 283
Ortadoğu’da Rejimler Değişirken Filistin Sorunu ve
Türkiye - İsrail İlişkileri
Bezen Balamir COŞKUN 293
Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin AB Dönem Başkanlığı Döneminde
Ortadoğu ve Enerji Sorunları Bağlamında Türkiye – AB İlişkileri
Uğur ÖZGÖKER – Ahmet Tolga TÜRKER 301

BÖLÜM VI
BÖLGESEL DİĞER KONULAR

OECD ve AB Ülkelerinin Eğitim Göstergelerinin Türkiye ile
Karşılaştırmalı Bir Analizi
Fatih YARDIMCIOĞLU – Cengizhan YILDIRIM 311
Turkey’s Immigration Policy and Illegal Immigration
Elvan ÖZDEMİR 323
Examination of Manners of the Parents Who Have Children in Ages
Of Preschool about Forest with Miscelanous Variables
(Sample of the City, Rize)
Gülay TEMİZ 339 Yazarı : Yıldırım TURAN / Alâeddin YALÇINKAYA / Ertan EFEGİL 350 sh 16x24 cm
 Kitap Kodu : SST_051
 Barkod
 ISBN : 978-975-520-230-3
 Fiyatı : 40 YTL.
 SİPARİŞ VER
 

GERİ DÖN
Ana Sayfa          Yazarlar          Sipariş ver          İletişim Copyright
Ana Sayfa          Yazarlar          Sipariş ver          İletişim
Copyright © 2006 webofisi.com All rights reserved.